Skip to main content
Skip table of contents

Myyntiraportti

Myyntiraportit-toiminto on joustava tapa suorittaa käyttäjä- ja tapahtumakohtaista raportointia monipuolisin summaustaso- ja rajausvaihtoehdoin. Raporteille voidaan asettaa myös ehto- ja raja-arvomäärityksiä. Myyntiraportilla voidaan raportoida myyntitapahtumia esimerkiksi malli/tuotekohtaisesti sekä ryhmä- ja toimittajatasolla. Lisäksi myyntitapahtumia voidaan raportoida esimerkiksi myyjä-, asiakas- tai asiakasryhmätasolla, kampanjakohtaisesti tai alv-luokkien mukaan. Myös varastoa voidaan tarkastella myyntiraportilla valinnan mukaan joko myytyjen tuotteiden osalta tai koko varastoa koskien.

Myyntiraportilla saadaan otettua myös läpimyyntiraportit, joiden avulla saadaan raportoitua annetulla aikavälillä varastoon tulleiden tuotteiden myynti. Lisäksi valinnalla Varastossa seisovat voidaan raportoida helposti ns. hyllynlämmittäjät eli varastosaldoilla olevat jaksoon määritetyllä aikavälillä tulleet tuotteet, joille ei ole päivämäärärajaukseen annetulle ajanjaksolle myyntiä. Myös hävikkituotteet saadaan raportoitua myyntiraportilla.

Raportti voidaan tulostaa esikatseluun, kirjoittimelle tai tiedostoon.

Jokainen raportteja ottava voi määritellä raportin sisällön ja tulostusjärjestyksen haluamakseen. Kerran suunniteltu raporttimalli voidaan tallentaa ja hakea esiin sille annetulla nimellä. Tallennetun raporttipohjan voi valita heti raporttitoimintoon mentäessä ohjelman tuomalta listalta tallennetuista raporteista. Voit siis helposti rakentaa haluamasi raporttipohjat, joilla raportoit haluamasi asiat ja jotka nopeuttavat raporttien ottamista.

Jos olet tallentanut raporttimalleja, niin nämä näkyvät myyntiraportin alkuvalikossa tallentamillasi nimillä. Neljä ensimmäistä raporttimallia tulevat oletuksena ohjelmatoimituksessa. Saat avattua tallennetut raportit myös myyntiraportin rajausruudulta valinnalla F6 Tallennetut.

Tallennetut raporttipohjat -ruutu

Myyntiraporttia avattaessa valitaan haluttu raporttipohja Tallennetut raportit ruudulta. Kuvassa listatut raporttipohjat tulevat ohjelmatoimituksessa oletuspohjina, nämä kannattaa säilyttää ja tallentaa omat raporttipohjat oletuspohjista poikkeavilla nimillä.

Myyntiraportti-ruudussa

 • vasemmalla puolella tehdään halutut aikarajaukset ja sisällön rajaukset ja lisämääritykset raportointia koskien

 • keskiosassa määritetään raportoitavat tasot ja tehdään mahdolliset otsikko- ja/tai si

  vunvaihtovalinnat

 • oikealla puolella valitaan raportille tulostettavat kentät ja määritetään halutessa valituille kentille ehto/raja-arvot sekä valitaan tarkkuus jolla raportti otetaan. 

  Myyntiraportti.PNG

  Myyntiraportti-ruutu

Voit valita valintaruudun avulla, tulostetaanko raportti verollisena vai verottomana. Jos raportti otetaan verollisena, ja raportointijaksolla on verotonta myyntiä, verottoman myynnin osuus näkyy raportilla erillisenä.

Veroton/verollinen raportointi tulee käyttöön Tekson versio 7.0:n päivityksessä. Tätä aiempien päivien veroton/verollinen raportointia tulostettaessa tulee ilmoitus:

Saat tämän raportin verottomana/verollisena alkaen pp.kk.vvvv.

Jos haluat sen aiemmalta ajalta, ota yhteys asiakastukeen.

Raporttien ajaminen aiemmalta ajalta on Solteqin tarjoama maksullinen lisäpalvelu.

Näppäintoiminto

Selitys

F4 Tulosta

Tulostaa raportin valinnan mukaan joko esikatseluun, kirjoittimelle tai tiedostoon. Esikatselusta raportti voidaan tulostaa kirjoittimelle ja/tai tallentaa PDF-muotoiseksi tiedostoksi. Tiedosto valinnalla ohjelma tekee CSV-muotoisen tiedoston Tekson RAPORTIT-alihakemistoon

Kun tiedostoraportti on valmistunut, raporttirajausruudun alaosan inforiville tulee tieto tiedostonimestä, jolla raportti on tallennettu.

F5 Tallennus

Voit tallentaa raportin tekemilläsi rajauksilla raporttipohjaksi. Tallennus tehdään ruudulla, jossa oletuksena tarjotaan sitä raporttipohjan nimeä, joka on ollut alun perin valittuna.

Jos haluat säilyttää aiemman raporttipohjan, niin nimeä uusi tallentamasi raportti erinimiseksi pohjaksi ja valitse F5 Lisää uusi.

F6 Tallennetut

Voit valita aiemmin tallennetun raporttimallin.

F7 Lista

Listan kautta voit hakea esimerkiksi ryhmiä, toimittajia ja myymälöitä, kun kursori on kyseisissä kentissä

F8 Kausirajaus

Vie kursorin kausirajaukseen ja tuo oletuksena kausirajaukseen liiketietoihin määritetyn myyntikauden.

F10 Poistu

Ohjelma palaa Myyntitilaustoiminnon alkuvalikkoon

Raporttijakson aikavälirajaukset

Voit tehdä raportille voidaan tehdä aikarajauksen Jakso-kenttiin haluamasi päivämäärävälin. Jakso määrittelee raportoitavien myyntitapahtumien aikavälin. Aikarajauksessa voi hyödyntää automaatti valintoja, joilla voi rajata raportoinnin koskemaan esimerkiksi eilistä päivää, kuluvaa päivää, viikkoa tai kuukautta.

Jos valitset raportille mukaan tulo- tai varastokenttiä, raportille haetaan kaikki tuotteet, joilla on tuloja jaksoon määritetyllä aikavälillä tai varastoa aikavälin lopussa. Valinnalla Vain myytyjen tiedot voidaan raportille rajata vain kyseisellä aikavälillä myytyjen tuotteiden varaston raportointi; raportointijaksossa määritetyltä ajalta tulostetaan siis raporttiin myynnit ja tulokappaleet, ja varastoarvo on aina raportin loppupäivämäärän mukainen varastotilanne.

Jaksolla tehdyt aikarajaukset vaikuttavat osaltaan myös siihen mistä tietokannasta raportin tiedot haetaan. Malli2-tietokannasta (toimittaja- ja ryhmäkohtaiset tiedot) raportointi on nopeinta. Vajaalta kuulta/kesken kuuta otettavat raportit tulevat yleisimmin tapahtumista tai malli1-kannasta (taso- ja sisältövalinnoista riippuen).

Kausi- ja sesonkirajaukset

Kausi- ja sesonkirajausta käytettäessä raportointi rajataan koskemaan vain niitä myytyjä tuotteita, joita on viimeksi tuloutettu varastoon kausirajauksessa määritetyn kauden aikana tai jotka ovat rajaukseen määritetyn sesonkitunnuksen tuotteita. Myyntiraportilla tarkastellaan myyntiä/varastoa siis vain kausirajauksen ajanjaksona varastoon tulleiden tuotteiden osalta.

Molemmissa rajauksissa kyseessä on ns. sesonkiluonteinen tarkastelu, sillä rajaus tehdään tuotteen/mallin perustiedoissa olevan viimeksi tullut päivämäärän tai mallilla voimassa olevan sesonkitunnuksen perusteella. Viimeksi tullut pvm -tieto päivittyy automaattisesti varastoon tulojen perusteella.

Kausirajauksen toimintaperiaatteesta esimerkki: jos tahdot tarkastella jälkikäteen esim. tammikuun myyntitapahtumia kausirajauksella 01.01 – 31.01, niin raporttiin tulostuu sekä syksyn että kevään tuotteet, joita on myyty tammikuussa, mikäli olet tulouttanut molempien kausien tuotteita tammikuulle. Raportille ei tule niitä tuotteita, joita on tuloutettu myös helmikuussa, koska ohjelma hakee tiedot mallitiedoista viimeisimmän tulopäivä tiedon mukaan.

Sesonkirajausta voidaan suorittaa silloin, kun sesongit on merkitty kaikille malleille varastoon tulossa tai ostotilauksissa. Ohjelma ottaa tällöin raportoinnissa huomioon vain mallit, joilla on raportointihetkellä perustiedoissa rajaukseen annettu sesonki.

Sesonkitiedon muutos päivittyy mallin perustietoihin parametroinnista riippuen joko ostotilauksella tai varastoontulossa. Mallin sesonkitieto päivittyy oletusparametroinnilla seuraavasti:

 • Varastoon tulossa perustetuille uusille malleille annettu sesonkitieto päivittyy mallitietoihin, mutta NOS-mallien eli jatkuvasti valikoimassa olevien mallien sesonkitietoa ylläpidetään ostotilauksilla tai mallin perustiedoissa. Suoraan varastoon tulossa tehty sesonkimuutos ei päivity mallille.

 • Vaihtoehtoisella parametroinnilla ostotilauksella tehty sesongin lisäys tai muutos ei päivity mallin perustietoihin, sesonkitieto päivittyy mallin perustietoihin vasta varastoontulossa, jos sesonki on uudempi kuin mallin sen hetkinen sesonkitieto. Vertailu edellyttää että sesonkitunnus on syötetty vakiomuodossa (sesongissa kevät/syksy merkintä K/S ja vuosilukua, esim. S/2022).

Sesonkirajausta ei anneta sesonkivälinä, vaan sesongin rajauskenttiin on mahdollista valita tarkasteluun yksi tai kaksi sesonkia. Sesongit rajauksen oikealla puolella oleva + -painike avaa ruudun, jossa voi määrittää sesonkirajauksen useammalle sesongille. Kun Rajattavat sesongit -ruudulla on valittu useampi sesonki, ei raporttiruudulla näy sesonkirajausta ja sesonkirajauksen + painike on punainen.

Rajattavat sesongit -ruudulla määritettyä sesonkirajausta ei toistaiseksi ole tallennettavissa valmiille raporttipohjille, mutta viimeisin rajaus jää muistiin ja rajauksen voi hakea + kautta raportille valitsemalla ko. ruudulta Jatka.

Toimitusmyynti

Mikäli toimitusmyynti on käytössä, valitse tässä raportille tulevat myyntitiedot:

 • normaalimyynti (ei sisällä toimitusmyyntiä)

 • toimitusmyynti (sisältää ainoastaan toimitusmyynnin)

 • kokonaismyynti (sisältää sekä normaali -että toimitusmyynnin)

Raporttirajaukset

Voit tehdä raportille rajauksia seuraavilla kriteereillä:

 • ryhmä

 • toimittaja

 • myymälä

 • ostaja

 • kampanja

Asiakas- ja asiakasryhmärajaus voidaan antaa, mikäli raportoitavaksi tasoksi on valittu asiakas ja/tai asiakasryhmä. Monen yrityksen Teksossa voidaan rajata raportointi koskemaan haluttua yritystä 'Liikkeet' rajauksella.

Maksutapa-valinnan avulla voit tarvittaessa rajata raportoinnin koskemaan joko käteis- tai luottomyyntiä. Käteiseksi lasketaan kaikki muu myynti, paitsi laskuun tai tilimyyntiin päätetty myynti.

Lisäksi voidaan rajata raportointi koskemaan tiettyä mallia/tuotetta tai malli/tuotenumeroväliä (väliä voi käyttää jos malli/tuotenumerointi on tehty numeraalisesti juoksevasti.)

R eli Ryhmätaso-rajaus määrittää sen, minkä ryhmätason mukaan raportille rajattavat ryhmät annetaan. Jos valinta on pääryhmän kohdalla, rajataan raportille tulostettava ryhmäväli pääryhmänumeroilla. Vastaavasti jos valinta on alaryhmän kohdalla, rajataan raportille tulostettava ryhmäväli alaryhmänumeroilla.

Rajaus voidaan tehdä myös sellaiseen kohtaan joka ei ole mukana raportin Tasona, esim. jos raportin Tasot ovat 1=toimittaja, 2=tuote, niin voit rajata vaikka tuoteryhmät halutulta väliltä, jolloin raportointi koskee vain ko. tuoteryhmien tuotteita.

Raportoinnin lisävalinnat

 • Tuotepaketit: valinnalla saadaan raportoitua tuotepaketti –täpättyjen tuotteiden myynti. (Käytössä vain kappaletavarapuolella.)

 • Varastossa seisovat: valinnalla saadaan tulostettua hyllynlämmittäjät, joita ei ole tuloutettu tai myyty annetulla ajanjaksolla, mutta joita on ajanjakson lopussa edelleen varastossa.

 • Läpimyyntiraportti: valinnalla raportin aikajakson merkitys muuttuu täysin: tällöin raportille tulee vain annetulla aikavälillä varastoon tulleet tuotteet. Raportille tuleva myynti lasketaan aikavälin alkupäivästä kuluvaan päivään asti.

  • Varasto lasketaan em. tiedoista: tulot - myynti.

   • Raportille valittaviin kenttiin on lisätty LM% ja LM%KPL (Läpimyyntiprosentti).

   • LM% lasketaan raha-arvoista ja LM%KPL kappaleista seuraavasti: Läpimyynti% = myynti / tulot * 100.

 • Vain myytyjen tiedot: jos raportille valitaan mukaan tulo - tai varastokenttiä, haetaan raportille kaikki tuotteet, joilla on tuloja jaksoon määritetyllä aikavälillä tai varastoa aikavälin lopussa. Valinnalla 'Vain myytyjen tiedot' voidaan raportille rajata vain ko. aikavälillä myytyjen tuotteiden varaston raportointi.

 • Tulostetaan kuva: mikäli käytössä on kuvanhallinta, voidaan malli/tuotetasolla otetulle raportille valita tulostettavaksi myös kuvat.

 • Tuotejoukkojen rajaus: mikäli käytössä on joukkotuote –piirre, täpällä muutetaan raportoinnin tuotekentän rajaus tuotejoukko –rajaukseksi.

 • Hävikkituotteet: valinnalla saadaan tulostettua halutulta aikaväliltä hävikkituotteet. Hävikkiraportille kirjautuu hävikkipoistot, jotka on tehty kassaohjelman hävikkitoiminnolla sekä ne myynnit joissa on annettu manuaalisesti rivikohtaista alennusta (kampanja/hinnasto perusteiset alennetut myyntirivit ei tule hävikkiraportille).

Raportoitavat tasot

Voit määrittää myyntiraportille tulevat rajaus-, taso-, otsikko- ja sivunvaihtotiedot halutun laisiksi.

Kuvan esimerkin tasovalinnoilla raportoidaan mallikohtaista myyntiä toimittajittain summattuna.

 • Merkitse summaustasot numeroilla 1-9 tasosarakkeisiin.

 • R-rajaus -valinnalla voit määrittää ryhmiä koskevan raporttirajauksen kohdentumaan joko pääryhmään, alaryhmään, tuoteryhmään tai tarkentimeen käytössä olevat ryhmävaihtoehdot riippuvat siitä monitasoinen ryhmittely on käytössä).

 • Otsikko ja sivunvaihto voidaan valita halutulle tasolle.

 • Kannattaa kokeilla erilaisia sisältövaihtoehtoja ja tallentaa sopivat vaihtoehdot valmiiksi raporttipohjiksi.

 • Tasovalintojen lisäksi käytössä on muut raportin rajaukset eli rajauksiin voidaan rajata myös sellainen kohta, jota ei ole otettu tasoon mukaan.

 • Myyjä-, Kampanja-, Asiakas-, Asiakasryhmä-, Maksutapa-, Yksikkö-, Alv-luokka-, Päivä- sekä Aika-valinnoilla raportointi tapahtuu tapahtuma l. kuittikannasta.

 • Alv-luokka -tason myynti raportoidaan myyntikuitin tapahtumahetkellä olleen alv-tiedon mukaisena.

 • Alennuskoodi-valinnalla on merkitystä vain mikäli alennuskoodit on parametroitu käyttöön.

 • Ean-koodi -tasolla otettu raportointi on tarkoitettu tiedostomuotoiseen raportointiin, vietäessä päiväkohtaisia myynti- tai varastotietoja Teksosta toiseen järjestelmään erikseen määritetyssä sarakejärjestyksessä. Kappaletavarapuolella eankooditasolla on toistaiseksi mahdollista raportoida vain myyntejä.

 • Taso määrittelee summausjärjestyksen raportissa. Ykkönen on tärkein ja tämän tason summaus tulostuu raportissa alimmaksi summaustasoksi, kakkonen toiseksi merkittävin ja ko. tason kohta tulostuu seuraavaksi alimmaksi summaustasoksi, jne.

 • Otsikko-kohdassa merkitään raportoitava taso valituksi (v) riippuen siitä, halutaanko ko. tiedon vaihtuessa erillinen otsikkorivi, jolla on aakkostiedoin esim. ryhmän tai tuotteen nimitys. Otsikko kannattaa valita silloin, kun se katsotaan tärkeäksi tiedoksi raportissa. Mikäli taso, jolle valinta on tehty, vaihtuu usein, niin suuri joukko erillisiä otsikkorivejä saattaa joskus haitata raportin luettavuutta.

 • Sivunvaihto: Kun haluat uuden sivun alkavan määrätyn tasonumeron vaihtuessa, merkitse tason kohdalla tähän sarakkeeseen V.

Raportille tulevat kentät ja myynnin tarkkuus

Raportille valitaan kentät, jotka halutaan raportoida. Oletuksena valittuna on myyntiä koskevat kentät. Voit lisätä/vaihtaa kenttiin sisällön alasvetovalikoista, ja tarvittaessa myös valita kentäksi Tyhjän, jos halutaan esimerkiksi raportoida vain varasto/kpl ja varasto/eur kenttää.

Myyntiraportille tulevat kentät

 • Tuotteen myynti-, alennus- ja katetieto voidaan tulostaa sentin tai euron tarkkuudella valinnan mukaan. Oletuksena ohjelma tarjoaa tulostusta euron tarkkuudella, mutta tämä voidaan tarvittaessa muuttaa Solteqin toimesta (ota tällöin yhteyttä asiakastukeen). Huomioitavaa on, että mikäli valitaan rahamäärät sentteinä, mahtuu myyntikenttään pienempi summa euroja.

 • Raportille tuleviin kenttiin tehdyt valinnat määrittävät raportoitavat tiedot, jotka haetaan tulostettavan raportin (pysty)sarakkeille lukusuunnassa vasemmalta oikealle.

 • Alasvetovalikoista löytyy lisää valintamahdollisuuksia ja voit valita vapaasti raportille tulevien kenttien järjestyksen. Sopivat raporttipohjat kannattaa tallentaa muistiin raporttipohjiksi, joiden avulla raportointi käy jatkossa helposti. Kenttärajauksiin voidaan tehdä lisäksi ehto/raja-arvomäärityksiä

 • Myyntiraportti malleittain -raportin oletusvalinnat ovat prosentuaalinen osuus, myydyt kappaleet, myynti euroina, alennus euroina, kate euroina ja prosentteina.

 • Raportille voi valita yksitoista pystysarakkeella raportoitavaa tietoa kerrallaan. Tietyt raportoitavat kentät ovat sidoksissa muihin raportilla tehtyihin valintoihin, esimerkiksi LM% ja LM%KPL tietojen valitseminen edellyttää myös Läpimyyntiraportti valintaa.

Lyhyt kuvaus kentistä, jotka voidaan valita raportille:

Kenttä

Selitys

%Osuus

Myyntirivin prosentuaalinen osuus raportoitavasta kokonaisuudesta.

Myynti/kpl

Myyntirivin kappalemäärä

Myynti

Myynti euroina.

Alennus

Myyntirivin alennus euroina.

Kate

Myyntirivin kate euroina/prosentteina.

Kate%

Myyntirivin kate prosentteina.

Tulo/kpl

Raportoitavan aikavälin tulokappaleet.

Tulo

Raportoitavan aikavälin tulokappaleet euroina.

Var/kpl

Raportin loppupäivämäärän varastokappaleet

Varasto

Raportin loppupäivämäärän varasto euroina

Knop

Kiertonopeus. Tieto voidaan tulostaa ryhmätasolla otettavalle raportille

B.Myynti

B.Kate

B.Kate%

Budjetoitua myyntiä koskevat tiedot; raportoitavissa vain mikäli myyntibudjetointi on käytössä.

LM%

LM%KPL

Kentät joilla raportoidaan läpimyyntiprosenttia euroina ja kappaleina valitaan automaattisesti raportille, kun valittuna on Läpimyyntiraportti.

Myynti/Yks

Valinnalla voidaan raportoida tuotekohtainen myynti pakkaus-yksikköinä esim. maali litroina tms, kentän arvo on tuotteen pakkausyksikkö x myynti/kpl. Jos tuotteella ei ole pakkausyksikkö- ja pakkauskerrointietoa on oletusarvona pakkauskertoimen osalta 1 ja pakkausyksikön KPLAlennuskuitti

Myyn.hinta

Tuote/mallitasolla otetulle raportille saadaan tiedot voimassaolevasta myyntihinnasta

Ostohinta & Ko.hinta

Tuote/mallitasolla otetulle raportille saadaan tiedot voimassaolevasta ostohinnasta / keskiostohinnasta

Kamp.hinta

Tuote/mallitasolla otetulle raportille saadaan tulostumaan tuotteen/mallin raportoitavalla aikajaksolla voimassa oleva halvin kampanjahinta. Kampanjahinta tulostetaan vain mikäli raportoitavalla ajanjaksolla myyty malli/tuote on malli/tuote -kampanjassa, ryhmäkohtaisten kampanjoiden hintoja ei tulosteta.

Tulo.pvm

Tulostaa raportille tuotteen/mallin perustiedoissa olevan viimeisimmän tulopvm:n

Ak.annettu & Ak.käytetty

Kentillä on merkitystä vain, jos käytössä on erillinen alennuskuittitoiminto.

Sesonki

Tulostaa raportille mallin/tuotteen perustiedoissa olevan sesonkitiedon

Asiakaslkm

Tulostaa tuote/mallitasolla otetulle raportille riviä koskevan asiakaslukumäärän, eli monella kuitilla tuote on myyty.

Mikäli myyntikuitti on mitätöity kuitin suoramitätöintinä, niin raportilla asiakasllm vähenee. Palautus- ja mitätöintirivinä tehty negatiivinen myynti kasvattaa raportoitavaa asiakaslukumäärää.

Varat.kpl

Tulostaa raportille kappaleet joita on toimittamattomilla myyntitilausriveillä varattuna.

Tilat.kpl

Tulostaa raportille kappaleet joita on toimittamattomilla ostotilausriveillä tilattuna.

Km.hinta

Tulostaa raportille keskimääräisen á-hinnan (laskentakaava myyntieurot/myyntikappaleet).

Niille kentille, joilla raportoidaan joko myyntiä, alennusta, varastoa tai tuloa kappaleina tai euroina voidaan antaa ehto sekä raja-arvo.

Käytössä olevat ehdot ovat:

 • pienempi kuin <

 • suurempi kuin >

 • yhtä suuri kuin =

Raja-arvoina annetaan luku max kahdella desimaalilla.

Alla olevassa esimerkissä raportille haetaan mallit/tuotteet, joiden varastosaldo on pienempi kuin yksi, joita on myyty enemmän kuin 10 kpl sekä 100 € edestä, ja joista ei ole annettu lainkaan alennusta.

Esimerkki myyntiraportin ehto- ja raja-arvojen asettamisesta


Riippuen raportilla tehdyistä sisältövalinnoista ja rajatusta aikavälistä raportin tiedot haetaan joko tapahtumista tai malli1- ja malli2 –tietokannoista. Kun raportointi käynnistetään, näkyy raporttiruudun alarivillä info tietokannasta josta tiedot haetaan. Malli2-tietokannasta (toimittaja- ja ryhmäkohtaiset tiedot) raportointi on nopeinta. Kesken kuuta otettavat raportit tulevat yleisimmin tapahtumista tai malli1-kannasta.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.